هنرکده خیاطی تک برش


کد تخفیف:

61452-10323

اعضاي خانه کارگر 20 درصد تفيف و براي خانواده هاي تحت پوشش کميته امداد رايگان


خیاطی تک برش


اصفهان، اصفهان، خ امام خمینی - جنب تأمین اجتماعی شهید ابطحی - کوچه 48 . ویلا جنوبی

03133312566 - 09133042407